Høyring - Lokal forskrift om tilsyn med objekt som ikkje er registrert som særskilte brannobjekt i kommunane Luster, Sogndal, Leikanger, Balestrand og Vik

Styret i det interkommunale brann og redningsselskapet (Sogn brann og redning IKS) har i sak 11/2017 (og i medhald av brann- og eksplosjonsvernloven §13 4.ledd) vedteke å leggje «LOKAL FORSKRIFT OM TILSYN MED OBJEKT SOM IKKJE ER REGISTRERT SOM SÆRSKILTE BRANNOBJEKT I KOMMUNANE LUSTER, SOGNDAL, LEIKANGER, BALESTRAND OG VIK» ut på høyring.

Kunngjering og utkast til forskrift finn dykk her:

Kunngjering høyring lokal forskrift.pdf

Høyringutkast lokal forskrift.pdf

Frist for skriftlege merknader er måndag 3 april 2017.


Skriftlege merknader må sendast til:
Sogn brann og redning IKS,
pb 153, 6851 Sogndal
Eller post@sognbrann.no

Tips ein ven Skriv ut