Postliste

Scroll nedover for å komme til sjølve postlistene

Alle offentlege organ er ifølge arkivlova med forskrift pålagde å ha arkiv og føra journal over dokumentasjon som blir produsert som ledd i organet si verksemd. Brev og dokument til og frå Balestrand kommune som er gjenstand for saksbehandling og har verdi som dokumentasjon blir journalført og registrert. Postlista er ei liste over innkomne og utsendte dokument for Balestrand kommune på ein bestemt dato. Postlista blir normalt lagt på heimesida 3 virkedagar etter at dokumentet er journalført.

Offentlegheit og innsyn

Kommunen sine saksdokument er i utgangspunktet offentlege såframt dei ikkje er underlagt teieplikt eller er unnateke offentlegheit med heimel i lovverket. Du kan be om innsyn i kommunen sine dokument. Innsynsretten og prinsippet om offentlegheit er heimla i offentleglova med forskrift. Innsyn kan bestillast direkte frå postlista på heimesida eller ved kontakte kommunen på postmottak@balestrand.kommune.no

Journalar frå sensitive område innan helse og omsorg blir ikkje publisert på nett.

Handsaming av innsynskrav

Førespurnad om innsyn vil bli handsama med første høve. Du har rett til å klage på avslag om innsyn. Har du ikkje fått svar innan 5 verkedagar er det å rekne som eit avslag. Elles vil avslaget koma skriftleg og vise til aktuell lovheimel. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane er klageinstansen til kommunen.

 

Saksframlegg og vedtak i politiske saker finn ein ikkje i postlista, men i eige oversyn for politiske saker.


Uke 12


Uke 11


Uke 10


Uke 09


Uke 08


Uke 07


Uke 06


Uke 05


Uke 04


Uke 03


Uke 02


Uke 01


Uke 52


Uke 51


Uke 50


Uke 49


Uke 48


Uke 47


Uke 46