NAV

Vi held til i Balestrand rådhus


Måla våre

  424

"Skoen" - laga av stein frå Lindane og produsert av Balestrand Industrier

Vårt motto : "Den kjenner best kor skoen trykkjer som har den på"

 

Lokala våre

 416

 

 418

NAV Balestrand skal ta hand om både statlege og kommunale oppgåver.
 

Dei kommunale oppgåvene omfattar:
 

 • Økonomisk sosialhjelp
 • Bustadoppfølging
 • Kvalifiseringsprogrammet
 • Råd, rettleiing og arbeid med individuelle planar etter sosialtenestelova
 • Brukarstyrt personleg assistent for heimebuande barn og unge
 • Husbanken sine tilskotsordningar
 • Startlån
 • Gjeldsrådgjeving
 • Støttekontakt, besøksheim, avlasting for heimebuande barn og unge
 • Omsorgsløn -heimebuande barn og unge
 • Midlertidig husvære
 • Følgjekort
 • Transportkort/drosjekort
 • Flyktningeteneste

Informasjon om dei statlege oppgåvene finn du på  http://www.nav.no
NAV Balestrand ynskjer å understøtte kommunen si målsetting om tilflytting til kommunen. Og vil ha særskilt fokus på rekruttering av arbeidstakarar og at næringslivet vel NAV Balestrand ved rekrutteringsbehov. Arbeids- og aktivitetstiltak særleg retta mot ungdom under 24 år, framandspråklege og oppfølging av sjukefråvær.

God kontakt med arbeidslivet for å behalde/få folk i jobb
 

Leiar: Anne Tove Sjøthun Nyheim
Tilsette: Rådgjevar Vigdis Sæterbø og Brit Sundgot


 

Tips ein ven Skriv ut