Postliste

Scroll nedover for å komme til sjølve postlistene

Alle offentlege organ er ifølge arkivlova med forskrift pålagde å ha arkiv og føra journal over dokumentasjon som blir produsert som ledd i organet si verksemd. Brev og dokument til og frå Balestrand kommune som er gjenstand for saksbehandling og har verdi som dokumentasjon blir journalført og registrert. Postlista er ei liste over innkomne og utsendte dokument for Balestrand kommune på ein bestemt dato. Postlista blir normalt lagt på heimesida 3 virkedagar etter at dokumentet er journalført.

Offentlegheit og innsyn

Kommunen sine saksdokument er i utgangspunktet offentlege såframt dei ikkje er underlagt teieplikt eller er unnateke offentlegheit med heimel i lovverket. Du kan be om innsyn i kommunen sine dokument. Innsynsretten og prinsippet om offentlegheit er heimla i offentleglova med forskrift. Innsyn kan bestillast direkte frå postlista på heimesida eller ved kontakte kommunen på postmottak@balestrand.kommune.no

Journalar frå sensitive område innan helse og omsorg blir ikkje publisert på nett.

Handsaming av innsynskrav

Førespurnad om innsyn vil bli handsama med første høve. Du har rett til å klage på avslag om innsyn. Har du ikkje fått svar innan 5 verkedagar er det å rekne som eit avslag. Elles vil avslaget koma skriftleg og vise til aktuell lovheimel. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane er klageinstansen til kommunen.

 

Saksframlegg og vedtak i politiske saker finn ein ikkje i postlista, men i eige oversyn for politiske saker.


Uke 37


Uke 36


Uke 35


Uke 34


Uke 33


Uke 32


Uke 31


Uke 30


Uke 29


Uke 28


Uke 27


Uke 26


Uke 25


Uke 24


Uke 23


Uke 22


Uke 21


Uke 20


Uke 19


Uke 18