Postliste

Scroll nedover for å komme til sjølve postlistene

Alle offentlege organ er ifølge arkivlova med forskrift pålagde å ha arkiv og føra journal over dokumentasjon som blir produsert som ledd i organet si verksemd. Brev og dokument til og frå Balestrand kommune som er gjenstand for saksbehandling og har verdi som dokumentasjon blir journalført og registrert. Postlista er ei liste over innkomne og utsendte dokument for Balestrand kommune på ein bestemt dato. Postlista blir normalt lagt på heimesida 3 virkedagar etter at dokumentet er journalført.

Offentlegheit og innsyn

Kommunen sine saksdokument er i utgangspunktet offentlege såframt dei ikkje er underlagt teieplikt eller er unnateke offentlegheit med heimel i lovverket. Du kan be om innsyn i kommunen sine dokument. Innsynsretten og prinsippet om offentlegheit er heimla i offentleglova med forskrift. Innsyn kan bestillast direkte frå postlista på heimesida eller ved kontakte kommunen på postmottak@balestrand.kommune.no

Me gjere merksam på at journalopplysningar knytta til dokument som arkiverast i kommunen sine mange fagsystem ikkje er tilgjengelege frå vår postliste. Dette gjeld først og framst sensitive personopplysningar frå klientarkiv og pasientarkiv innan helse og omsorg.

Behandling av innsynskrav

Førespurnaden vil bli behandla ved første høve og du kan forvente svar innan 1-3 verkedagar. Eit eventuelt avslag vil koma skriftleg og vise til aktuell lovheimel for grunngjeving av avslag. Du har rett til å klage på avslag om innsyn. Har du ikkje motteke svar innan 5 dagar, skal det reknast som eit avslag du har rett til å klage på. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane er klageinstansen til kommunen.

 

Saksframlegg og vedtak i politiske saker finn ein ikkje i postlista, men i eige oversyn for politiske saker.


Uke 47


Uke 46


Uke 45


Uke 44


Uke 43


Uke 42


Uke 41


Uke 40


Uke 39


Uke 38


Uke 37


Uke 36


Uke 35


Uke 34


Uke 33


Uke 32


Uke 31


Uke 30


Uke 29


Uke 28