Tenester A-Å
L A E S T G O F V B D M H P R Ø K I J N U

A
Adopsjon
Adressetildeling
Allemannsretten
Arbeidsgjevarkontroll og -rettleiing
Arealoverføring
Avkøyrsel - privat avkøyrsel frå offentleg veg
Avlasting
Avløp - offentlege avløpsanlegg
Avløysarordningane i jordbruket

B
Badeanlegg, bassengbad og badstu o.a. - meldeplikt
Barnehage - etablering og drift
Barnehageplass
Barnevernstenesta (hjelpetiltak)
Barnevernstenesta (melding)
Barselgrupper
Behandlingsreise til utlandet
Besøksheim / Å vere besøksheim
Betaling for kommunale tenester / innkrevjing av kommunale krav
Bilstønad
Bompengar - privat veg
Borgarleg vigsel
Brannvern og tilsyn
Brukarmedverknad i skulen
Brukarstyrt personleg assistanse
Bruksendring
Bustad - oppføring av ny bustad
Byggavfall - kjeldesortering
Byggje- og aktivitetsforbod langs offentleg veg - dispensasjon
Byggjetiltak som ikkje krev søknad og løyve
Bustønad

D
Dagtilbod - aktivitetstilbod
Dagmamma - godkjenning
Deling av eigedom
Den kulturelle skulesekken
Digital postkasse
Driftsbygning i landbruket
Driveplikt på landbrukseigedom - søknad om fritak

E
Eldreomsorg - verdigheitsgarantien
Eigarseksjonering/reseksjonering
Eigedomsskatt - betalingsutsetjing av skuldig eigedomsskatt
Eigedomsskatt - klage (overtakst) ved pålagd eigedomsskatt
Eigedomsskatt - krav om omtaksering av eigedom
Eigedomsskatt - nedsetjing og ettergjeving
Ergoterapi
Erstatning for husdyr drept eller skadd av rovvilt
Etablerarprøven for serveringsverksemd

F
Fri rettshjelp
Familievernkontor
Frisklivssentral
Familiebarnehage - etablering og drift
Farleg avfall
Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
Fellingsløyve
Film og video - konsesjon for framvising
Forbod mot oljefyring
Forliksråd
Forskottsskatt - betaling og innkrevjing
Forskottstrekk og arbeidsgjevaravgift - a-melding
Forureina grunn - bygging og graving
Fosterheim / Å vere fosterheim
Freda bygningar og anlegg - løyve til inngrep
Freda bygningar og anlegg - tilskott
Frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hòltakingsverksemd - godkjenning/melding
Fyrverkeri - handel og oppbevaring
Fyrverkeri - søknad om avfyring
Fysioterapi
Fastlege
Følgjebevis for funksjonshemma
Førarkort - dispensasjon frå helsekrav
Førehandskonferanse

G
Godkjenning av offentlege dokument til bruk i utlandet
Gravferd
Gravide rusmiddelavhengige - bruk av tvang
Gravplass
Grensejustering
Grunnlån
Grunnskuleopplæring - retten til gratis opplæring
Grunnskuleopplæring for vaksne

H
Helse- og omsorgstenestetilbod til flyktningar, asylsøkjarar og familiesameinte
Helsestasjon
Helsestasjon for ungdom
Heimehjelp
Heimekompostering av matavfall
Heimesjukepleie
Heimeundervisning
Helsefremjande heimebesøk

I
Incestsenter
Individuell plan - koordinering av helse- og omsorgstenester og/eller sosialtenester
Informasjon frå skulen til ikkje-sambuande foreldre
Innbyggjarforslag
Innsynsrett i offentlege dokument
Introduksjonsprogram for nytilkomne flyktningar

J
Jegerprøven

K
Kvalifiseringsprogram
Kommunal bustad
Krisesenter
Klage til Sivilombodsmannen
Klimaavhengige skadar i plante- og honningproduksjon og tap av sau på beite - erstatning
Kommunal garanti for lån
Kommunal planlegging - medverknad
Kommunalt lån (sosiallån)
Konfliktråd
Konsesjon og buplikt - landbrukseigedom
Kristendom, religion, livssyn og etikk - melding om delvis fritak
Kulturminne - løyve til inngrep
Kulturminne - tilskott til arkeologiske undersøkingar
Kunnskapsprøva - alkohollova
Kystkultur - tilskott
Karakterar - rett til å klage

L
Legevakt
Leksehjelp i grunnskulen
Landbrukseigedom - deling
Landbruksveg - bygging
Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
Leirskuleopphald

M
Matlevering
Miljøplager eller -risiko (melding om)
Mobbing - mottiltak
Mellombels butilbod
Matrikkel - retting
Meldeplikt for verksemder som kan påverke helsa
Midlar til investering og bedriftsutvikling i landbruket
Miljøfyrtårn - sertifisering
Miljøinformasjon
Mindre byggjetiltak på utbygd eigedom
Motorferdsel i utmark og vassdrag
Musikk- og kulturskule - opptak

N
Nabovarsel - byggjesak
Naturskadar - erstatning
Nedgravne oljetankar
Nydyrking av areal til jordbruksformål
Nærings- og miljøtiltak i skogbruket - tilskott

O
Opplæring for elevar som brukar alternativ kommunikasjon (ASK)
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for utlendingar
Opplæring i punktskrift/blindeskrift
Opplæring i grunnskule og vidaregåande skule – innhald og timetal
Opplæring for elevar med hørselshemming
Opplæring i heimen ved langvarig sjukdom
Omsorgsbustad
Offentlege pålegg og restriksjonar i plante- og husdyrproduksjon - erstatning
Omsorgslønn
Omsorgsovertaking av eit barn
Oppmålingsforretning
Opptenning av eld utandørs
Ordensreglement i grunnskulen
Oskespreiing

P
Pleie i livets sluttfase
Parkeringsløyve for rørslehemma
Permisjon frå grunnskuleopplæring
Personvern – dine rettar
Personvernombod
PP-tenesta
Produksjonstilskott i jordbruket
Psykiske helsetenester
Publisering av saksdokument på Internett

R
Retten til tolk i helsetenesta
Reduksjon eller fritak for skatt
Regionalt miljøprogram i jordbruket - tilskott
Reguleringsplan - rett til å fremje forslag
Reklameskilt langs veg
Renovasjon
Restskatt - betaling og innkrevjing
Returordningar for avfall
Rusmiddelavhengige - tiltak
Rådgjeving i skulen

S
Støtte til pårørande
Sjukeheim - avlastingsopphald
Sjukeheim - langtidsopphald
Sjukeheim - korttidsopphald
Støttekontakt
Skulehelseteneste
Samvære med born under offentleg omsorg
Salsløyve for alkohol
Samanslåing av matrikkeleiningar (eigedommar)
Samlivskurs
Separasjon og skilsmisse
Serveringsløyve
Sikring og rehabilitering av bygg
Sjølvbyggjar
Skatteattest
Skjenkjeløyve
Skjenkjeløyve - ambulerande / for eit enkelt høve
Skogfond
Skogplanting - tilskott
Skulefritidsordning (SFO)
Skulemiljøet
Skuleskyss
Skulestart
Skuletilhøyring
Spelemidlar til idrettsanlegg
Spesialpedagogisk hjelp til barn
Spesialundervisning
Spesialundervisning for vaksne på grunnskuleområdet
Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
Språkopplæring - særskilt for minoritetsspråklege elevar
Startlån bustad
Svangerskapsavbrot
Skriftleg sidemål - fritak frå opplæring eller vurdering med karakter
Svangerskapsomsorg

T
Tryggingsalarm
Tilskott til etablering i eigen bustad
Tilskott til tilpassing av bustad
Tilskott til drenering - søknad
Tuberkuloseundersøking
Transportteneste for funksjonshemma (TT-ordning)
Tekniske hjelpemiddel - utlån
Tidlegpensjon for jordbrukarar
Tobakkssal - registrering og internkontroll

U
Ulykkesforsikring for elevar
Utsleppsløyve

V
Vaksine
Vidaregåande opplæring for vaksne
Vaktmeister - ambulerande
Val til kommunestyret og fylkestinget
Vald - godkjenning
Vassforsyning - drikkevatn
Vatn og avløp - abonnementsvilkår
Vegvedlikehald

Ø
Økonomisk rådgjeving
Økologisk landbruk - direkte tilskott
Økonomisk sosialhjelp