Telefon 57 69 40 50

Balestrand helsetun / sjukeheim

Balestrand helsetun / sjukeheim inneheld 3 avdelingar med til saman 18 langtidsplassar og 5 kortids/ rehab.plassar og ei akutt/palliativ seng.

Balestrand helsetun / sjukeheim er institusjon med døgnkontinuerlig pleie og omsorg. Det er tre pleieavdelingar:

Raud avdeling:
Avdeling for rehabilitering /heimetenester/ palliativ behandling.

Blå avdeling:
Avdeling for demens, langtidsopphald.

Grøn avdeling:
Avdeling for langtidsopphald.

Langtidsopphald i sjukeheim:
Langtidsplass i med døgnkontinuerleg tilsyn og pleie. Sjukeheimsomsorga i Balestrandkommune fungerar etter primærpleiemodellen.

Korttidsopphald i sjukeheim:
Opphold i sjukeheim med døgnkontinuerleg pleie og omsorg. Inntil 60 dagar pr år
 

Avlastning:
Tenesta kan ytast i private heimar, i institusjon, og i visse høve ved at omsorgspersonen får fri og andre overtek omsorgen i heimen.

 

Tips ein ven Skriv ut