Brukarutval for Bu- og miljøtenesta i Balestrand kommune

 

Formål

Styrke brukarmedverknad, auke kvalitet på tenester.

LOVHEIMEL

Lov om kommunale helse -og omsorgstenester § 3-10

Pasient- og brukarrettslova, § 3-1

Forskrift om habilitering og rehabilitering § 5

DELEGERINGSHEIMEL

Ansvaret for opplæring og oppretting er lagt til tenesteleiar

VEDTAK

Politisk vedtak i kommunestyret.  Sak nr 33/18

Arkivsak nr 18/218

Utvalet

Med bakgrunn i sak og vedtak i kommunestyret, er det oppretta brukarutval innan Bu- og miljøteneste. Utvalet er samansett slik:

Jarle Geithus             - brukarrepresentant

Ingun Borlaug            - brukarrepresentant

Britt kvam                  - brukarrepresentant

Asbjørn Apneseth      - hovudtillitsvald

Lise-Lotte Jørgensen - administrasjon

Vedtaksperiode

01.11.18 – 31.12.19.

Balestrand 05-11-18

Jørgensen, Lise-Lotte

Tenesteleiar Bu- og miljøtenesta.

Tips ein ven Skriv ut