GRENDAMØTER LANDBRUK

Hovudplan skogsvegear 2012 -2020
Strategiplan for SMIL- og skogmidler 2013 -16
Tirsdag 6.november
Vetlefjorden Grendahus kl 13.00
Rådhuset kl 19.00

TEMA:
Hovudvegplan skogsvegar:
Det er laga eit utkast til hovudplan for skogsvegar i Balestrand.
Her ynskjer vi at flest mogleg skogeigarar vert med i prosessen. Gevinsten er høgare tilskotssats på vegar som vert bygd i tråd til planen.

Strategiplanen for SMIL og SKOG-midler :
Denne skal no rullerast. Her ynskjer vi innspel på prioriterte tiltak til spesielle miljøtiltak i landbruket og tiltak innan skogkultur dei neste åra.
Ny skogveg Feten-Ulvestad
Ny skogveg Feten-Ulvestad
Tips ein ven Skriv ut