Fyrverkeri - handel og oppbevaring

Ønskjer du og verksemda di å selje fyrverkeri i klasse II og III, må du ha løyve frå branvesenet. Godkjenning for å oppbevare fyrverkeri blir gjeven for mengder til og med 500 kg. For større mengder enn dette må du ha godkjenning frå Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap.

 • Verksemda skal peike ut ein kompetent person over 20 år som har dokumenterte kunnskapar og politiattest.
 • Verksemda må drive handelsverksemd og må leggje fram firmaattest frå Føretaksregisteret.
 • Utsalsstaden må tilfredsstille krava i byggjeforskriftene.
 • Sal kan berre skje i perioden 27. til 31. desember.
 • Fyrverkeri som blir selt i Noreg, skal vere pårykt eit godkjenningsnummer.

Søknadsfrist: innan 30. april i salsåret

Brannvesenet registrerer søknaden og vurderer bygningsmessige forhold ved sals- og lagringsstaden. Deretter blir det gjort eit vedtak.

Dersom du er misnøgd med vedtaket, kan du klage til brannvesenet innan tre veker. Dersom kommunen lèt vedtaket stå, blir saka send vidare til DSB.

Generelt om tjenesten

Tenesteomtale

Ønskjer du og verksemda di å selje fyrverkeri i klasse II og III, må du ha løyve frå kommunen. Til å drive handel med fyrverkeri og til å oppbevare det. Godkjenning for å oppbevare fyrverkeri blir gjeven for mengder til og med 500 kg. For større mengder enn dette må du ha godkjenning frå Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap.

Kriterium/vilkår

 • Verksemda skal peike ut ein kompetent person over 20 år og ein eventuell avløysar med dokumenterte kunnskapar og politiattest. Ein av desse skal vere til stades når salet skjer.
 • Verksemda må drive handelsverksemd med fast utsalsstad og må leggje fram firmaattest frå Føretaksregisteret.
 • Utsalsstaden må minst dekkje dei krava i byggjeforskriftene som gjeld til kvar tid, og må i tillegg møte ei rekkje andre tryggleikskrav.
 • Sal og utlevering er ikke lovleg inne i kjøpesenter eller nærare enn 25 m frå bensinstasjonar.
 • Sal til forbrukar kan berre skje i perioden 27. til 31. desember og skal skje i handelslokale, over disk og av personale.
 • Fyrverkeri som blir selt i Noreg, skal vere påtrykt eit godkjenningsnummer som er sett saman av bokstavane NBL følgt av ein talkode. Godkjenninga skal sikre at fyrverkeriet opptrer slik det er føresett ved bruk, og ikkje gjer skade på personar og eigedom.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Samarbeidspartnarar

Noregs branntekniske laboratorium godkjenner fyrverkeri på vegner av Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB).

aaa

Lover og retningslinjer

___

Søknadsfrist

Innan 30. april i salsåret

Søknaden sendes til

Sogn brann og redning IKS

Postboks 153

6851 Sogndal

 

postmottak@balestrand.kommune.no

Saksbehandling

Brannvesenet registrerer søknaden og vurderer bygningsmessige forhold ved sals- og lagringsstaden. Også kompetansen til den ansvarshavande/avløysaren (dokumentasjon om gjennomført kurs) vil bli vurdert. Deretter blir det gjort eit vedtak. Til vanleg får du ei grunngjeving samstundes med vedtaket. Du får alltid ei grunngjeving dersom ein trur at du blir misnøgd med vedtaket. Dersom grunngjevinga ikkje følgjer med, kan du få ho ved å vende deg til brannvesenet før klagefristen for vedtaket går ut.

Saksbehandlingstid

Brannvesenet skal behandle saka så snart som mogleg. Dersom det ikkje kan gjerast vedtak i saka innan éin månad, skal du ha skriftleg svar om årsaka til det. Samstundes skal du få opplysningar om når ein kan vente at det vil bli gjort eit vedtak.

Klagemulighet

Dersom du er misnøgd med vedtaket, kan du klage til brannvesenet innan ein frist på tre veker frå du tok imot det. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner at vedtaket bør endrast. Dersom du treng rettleiing, kan du vende deg til brannvesenet. Dersom brannvesenet lèt vedtaket stå, blir saka sendt vidare til Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB), som avgjer om klagen skal takast til følgje.

___

Andre opplysningar

Oppdatert:2019-02-04 15:20
Gyldig fra2019-02-04
Gyldig til2019-12-31