Helsefremjande heimebesøk

Helsefremjande heimebesøk er eit tilbod til friske heimebuande eldre som ikkje har andre tenester frå kommunen. Målet med besøket er at eldre skal leve eit godt og sjølvstendig liv.

Generelt om tjenesten

Tenesteomtale

Heimebesøka er individuelle og inneheld gjerne ein samtale om

 • kva slags informasjon du treng
 • kva slags kommunikasjon du ønskjer
 • tips og råd for å oppretthalde god helse
 • tryggleik og sikkerheit i heimen
 • eventuelle behov for hjelp.

Målgruppe

Eldre personar som ikkje tek imot tenester frå kommunen. Den vanlegaste aldersgruppa er dei frå 75–79 år.

Nokre personar er yngre, men er i ein situasjon som gjer at dei har større behov for kontakt. Dette kan vere personar som

 • har mista nokon (ektefelle eller andre i nær relasjon)
 • nyss er utskriven frå sjukehus
 • er pårørande til kronisk sjuke
 • snakkar dårleg norsk
 • takkar nei til besøk
 • viser teikn til psykiske eller fysiske plagar
 • nyttar tryggleiksalarm, TT-kort, o.l.
 • viser teikn til kognitiv svikt
 • har nedsett mobilitet
 • er einsame

Kriterium/vilkår

Kommunen vel sjølv kva for aldersgrupper som skal få tilbod om heimebesøk.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og retningslinjer

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1, § 3-3, § 4-1.

Pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1.

Folkehelseloven § 5

Lover

Folkehelseloven
Helse- og omsorgstjenesteloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

___

Rettleiing - korleis få utført


Du finn informasjon om tilbodet på kommunen sine heimesider eller hos senioresenteret og frivilligsentralen.

Søknaden sendes til

Balestrand kommune
Kong Beles veg 20

6899 Balestrand

 

postmottak@balestrand.kommune.no

Saksbehandling

Kommunane skal ha oversikt over befolkninga sin helsesituasjon, og dei skal velje gode strategiar for å jobbe meir førebyggjande og helsefremjande.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Servicetorget
Telefon:57 65 12 00
Epost:postmottak@balestrand.kommune.no
Postadresse:Kong Beles veg 20 6899 BALESTRAND
Besøksadresse:Kong Beles veg 20 6899 BALESTRAND

Andre opplysningar

Oppdatert:2019-02-05 15:05
Gyldig fra2019-02-05
Gyldig til2019-12-31