Kart

Her finn du lenker til ulike kartløysingar med fleire nyttige funksjonar.

Kommunekart Dette kommunekartet gir deg detaljerte kart, 3D-kart og flybilete og har god støtte for utskrift.
Her finn du arealplanar og reguleringsplanar og du kan søkja på adresser, stader og eigedomar.
Kartløysinga kan brukast på mobil, nettbrett og alle nettlesarar på PC.
Fylkesatlas Denne karttenesta er eit samarbeid mellom Fylkesmannen i Sogn og Fjordane og Sogn og Fjordane fylkeskommune. 
Gardskart Ei kartteneste som er tilrettelagt for landbruksforvaltninga og eigarar og brukarar av landbrukseigedomar, men er open for alle.
Norge i bilder Ei kartløysing som viser ortofoto (flyfoto) frå heile landet, og er eit samarbeid mellom Kartverket, Statens vegvesen og Norsk institutt for skog og landskap.
NVE atlas NVE si kartløysing for m.a. flaum- og skredfare

 

Tips ein ven Skriv ut