Jordbrukskontoret

Kommunen har jordbrukssjef som kan hjelpe til med forvaltningsoppgåver, rådgjeving og rettleiing.

Spesifikke oppgåver er saker knytt til konsesjon for landbrukseigedom, odelssaker, bu -og driveplikt. Virkemiddel i landbruket, produksjonstilskot, tilskot til rydding av fruktfelt og kulturlandskapstilskot, sjukdomsavløysing.

Løyve til omdisponering av landbruksareal. Saker knytt til beitebruk, gjødselsplanar og sprøyteplanar.

Her kan du òg få handsama søknader om motorferdsle i utmark.

Kommunen har for tida eit samarbeid med Høyanger kommune for å dekke jordbruksoppgåvene.

Randi Dale, jordbrukssjef, er å treffe på telefon heile veka og på kontoret i Balestrand på tysdagar.

Telefon: 99 21 93 91

Tips ein ven Skriv ut