Balestrand kommune sitt kommunevåpen - sverd

Ledige stillingar i Balestrand kommune

For å søka på ledige stillingar i Balestrand kommune må du nytta vårt søknadsskjema. Dersom du skal søkje på fleire stillingar, må du sende ein søknad pr. stilling
Det er ikkje naudsynt å sende kopi av vitnemål, attestar, kursbevis m.m. Desse skal takast med ved eventuelt intervju eller sendast ved førespurnad. 

Alle søkjarar vil få kvittering på at søknaden er motteken dersom de har fylt ut rett e-postadresse i søknaden. 

I skjemaet er det mogleg å kryssa av for at søknaden ikkje skal verta offentleggjort. Dersom du ynskjer at søknaden ikkje skal verte offentleggjort må du grunngje dette. Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjarane likevel kan verta offentleggjorde, jamfør den nye offentleglova §25. Du vil då verte varsla om dette på førehand slik at du har høve til å trekkje søknaden din.

Tips ein ven Skriv ut