Mellombels butilbod

Kommunen skal hjelpe deg med å finne ein mellombels stad å bu dersom du ikkje har ein stad å sove og bu neste døgn.

Generelt om tjenesten

Kriterium/vilkår

Du treng bustad i eit nødstilfelle.

Pris for tenesta

Tenesta er gratis, men dersom du har råd til det, vil du kunne betale delar av husleiga sjølv.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og retningslinjer

Tenesta er lovpålagd. Sjå Lov om sosiale tjenester i NAV § 27 Midlertidig botilbud

Lover

Sosialtjenesteloven

Forskrifter

Kvalitetskrav til midlertidig husvære (veileder)

___

Søknaden sendes til

Balestrand kommune
Kong Beles veg 20

6899 Balestrand

 

postmottak@balestrand.kommune.no

Saksbehandlingstid

Nav-kontoret har plikt til å behandle saka så snart som råd. I saker som gjeld akutt, mellombels bustad, vil det ofte vere nødvendig med saksbehandling i løpet av dagen.

Klagemulighet

Dersom Nav avslår søknaden, kan du klage på vedtaket innan ein frist på tre veker frå du tok imot det. Før opp kva du er misnøgd med og kvifor du meiner vedtaket bør endrast. Treng du rettleiing, kan du vende deg til Nav. Lèt Nav vedtaket bli ståande, blir saka sendt vidare til Fylkesmannen, som avgjer om klagen skal takast til følgje.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Nav Balestrand
Telefon:55 55 33 33
Epost:postmottak@balestrand.kommune.no
Postadresse:Kong Beles veg 20 6899 BALESTRAND
Besøksadresse:Kong Beles veg 20 6899 BALESTRAND

Andre opplysningar

Oppdatert:2019-02-05 15:05
Gyldig fra2019-02-05
Gyldig til2019-12-31