Musikk- og kulturskule - opptak

Musikk- og kulturskule er eit tilbod til skuleelevar. Kommunen driv og eig skulen.

Generelt om tjenesten

Tenesteomtale

Kulturskulen er eit musikk- og kulturfagleg tilbod. Tilbodet er organisert i tilknyting til skuleverket og kulturlivet elles.

I samband med at rektor for Balestrand kulturskule har blitt pensjonist, vil Balestrand -  og Sogn kulturskule  samarbeide om drift i ein overgangsperiode. Dette med bakgrunn i at Balestrand, Sogndal og Leikanger vert ein  kommune frå 01.01.2020.
Dagens aktivitet vil bli vidareført så langt det er mogeleg.

I Balestrand startar ein opp med tilbod om gitar-undervisning, vidareføra dans, piano og kunst. Det er planlagt tilbod om barnekunst.

Born og unge i Balestrand kan søkja på tilboda i Sogn kulturskule på like vilkår som born og unge i Luster, Sogndal og Leikanger. Søkjarar frå Balestrand må vera budde på å reisa til Leikanger eller Sogndal for å ta del i tilboda til Sogn kulturskule.

Tilboda til Sogn kulturskule finn ein på www.sognkulturskule.no. Dei fleste tilboda har noko venteliste.
Du finn søknadsskjema ved å gå inn på heimesida til Sogn kulturskule under fana - Tilboda våre

Eller link direkte

https://nosogn.speedadmin.dk/tilmelding#/

 

Kontaktperson ved påmelding er Roar Sandnes,  www.sognkulturskule.no

Målgruppe

Elevar i grunnskulen og vidaregåande skule

Kriterium/vilkår

Når du søkjer om opptak, har du rett til å få eit skriftleg vedtak frå kommunen. Sjølv om du ikkje har rett til å ta imot eit tilbod, må kommunen si avgjerd om tildeling av plass vere sakleg grunngjeven.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Norsk kulturskoleråd
aaa

Lover og retningslinjer

Alle kommunar skal aleine eller i samarbeid med andre kommunar ha eit musikk- og kulturskuletilbod til born og unge. Se opplæringslova § 13-6 Musikk- og kulturskoletilbod

Lover

Opplæringslova

___

Søknaden sendes til

Born og unge i Balestrand kan søkja på tilboda i Sogn kulturskule på like vilkår som born og unge i Luster, Sogndal og Leikanger. Søkjarar frå Balestrand må vera budde på å reisa til Leikanger eller Sogndal for å ta del i tilboda til Sogn kulturskule.

Tilboda til Sogn kulturskule finn ein på www.sognkulturskule.no. Dei fleste tilboda har noko venteliste.
Du finn søknadsskjema ved å gå inn på heimesida til Sogn kulturskule under fana - Tilboda våre

Eller link direkte

https://nosogn.speedadmin.dk/tilmelding#/

 

Kontaktperson ved påmelding er Roar Sandnes,  www.sognkulturskule.no

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Servicetorget
Telefon:57 65 12 00
Epost:postmottak@balestrand.kommune.no
Postadresse:Kong Beles veg 20 6899 BALESTRAND
Besøksadresse:Kong Beles veg 20 6899 BALESTRAND

Andre opplysningar

Oppdatert:2019-01-28 10:38
Gyldig fra2019-01-28
Gyldig til2019-12-31