NAV Balestrand

Vi held til i Balestrand rådhus.

Måla våre

  424

"Arbeid for flest mogeleg

 Meiningsfull aktivitet

 Økonomisk tryggleik"

 

"Skoen" er laga av stein frå Lindane og produsert av Balestrand Industrier. 

Vårt motto: "Den kjenner best kor skoen trykkjer som har den på"

 

Lokala våre

 416   418

NAV Balestrand skal ta hand om både statlege og kommunale oppgåver.

Dei kommunale oppgåvene omfattar:

Informasjon om dei statlege oppgåvene finn du på heimesida til NAV.

NAV Balestrand samarbeider med kommunen om å nå målsettinga om tilflytting til Balestrand. Vi vil ha særskild merksemd på rekruttering av arbeidstakarar og at næringslivet vel NAV Balestrand ved rekrutteringsbehov. Vi jobbar med arbeids- og aktivitetstiltak særleg retta mot ungdom under 24 år, framandspråklege og oppfølging av sjukefråvær.

Vi ønsker å ha ein god kontakt med arbeidslivet for at folk skal behalde jobben og å få folk i jobb. 

NAV Høyanger og Balestrand har felles tilsette i kontora og samarbeider om alle oppgåver. Leiar for begge kontora er Anne Tove Sjøthun Nyheim. 
 


 

Tips ein ven Skriv ut