Møtekalender og sakspapir for politiske møter

Sakspapir og møteprotokollar frå nye Sogndal kommune og Fellesnemnda vil du finne på www.nye.sogndal.kommune.no

 

Kontrollutvalet
11.06.2019 kl. 08:00 - 00:00
Rådhuset

Møtedokument
Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen for Balestrand kommune
Meldingstekst
Innkalling og sakspapir til møte i kontrollutvalet 31.5.2019
Sak 7 Godkjenning av møtebok frå møtet 26.2.19.docx
Sak 7 Vedlegg 1 Møtebok kontrollutvalet i Balestrand 26.2.19.pdf
Sak 8 Skriv og meldingar - orienteringssaker.docx
Sak 8 Vedlegg 1 Underskriven Årsmelding 2018 Interkommunale arbeidsgjevarkontrollen i Sogn.pdf
Sak 8 Vedlegg 2 Utfyllande informasjon om forholdet mellom SIMAS IKS og dotterselskapet SIRKLA Ressurs AS.pdf
Sak 8 Vedlegg 3.pdf
Sak 8 Vedlegg 4.pdf
Sak 8 Vedlegg 5.pdf
Sak 8 Vedlegg 6 Utfyllande informasjon rundt investeringar og næringsrenovasjon i SIMAS IKS.pdf
Sak 9 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen for 2018 for Balestrand kommune.docx
Sak 9 Vedlegg 1 Utkast til kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen.pdf
Sak 9 Vedlegg 2 Årsrekneskap og notar 2018.pdf
Sak 9 Vedlegg 3 Årsmelding 2018 - Endeleg dokument.pdf
Sak 9 Vedlegg 4 Revisormelding 2018 Balestrand kommune.pdf
Sak 10 Vestland Revisjon KO - samarbeidsavtale - fråsegn frå kontrollutvalet.docx
Sak 10 Vedlegg 1 Vestland Revisjon KO samarbeidsavtale endeleg versjon 25.01.19.pdf
Sak 10 Vedlegg 2 Vestland Revisjon KO Budsjettprognose.pdf
Sak 10 Vedlegg 3 Protokoll representantskapsmøte.pdf
Sak 10 Vedlegg 4.pdf
Sak 11 Gjennomgang møtebøker.docx
Møtebok frå møtet i kontrollutvalet 11.6.19
Vedteken fråsegn til årsrekneskapen i Balestrand
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
Tips ein ven Skriv ut