Møtekalender og sakspapir for politiske møter

Sakspapir og møteprotokollar frå nye Sogndal kommune og Fellesnemnda vil du finne på www.nye.sogndal.kommune.no

 

Kontrollutvalet
26.02.2019 kl. 09:00 - 00:00
Rådhuset

Møtedokument
Innkalling og sakspapir til møte i kontrollutvalet 26.02.2019
Sak 1 Godkjenning av møtebok frå møtet 20.11.18.docx
Sak 1 Vedlegg 1 Møtebok kontrollutvalet i Balestrand 20.11.18.pdf
Sak 2 Skriv og meldingar - orienteringssaker.docx
Sak 2 Vedlegg 1 Årsrapport frå skatteoppkrevjaren i Balestrand for 2018.pdf
Sak 2 Vedlegg 2 Kontrollrapport vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Balestrand kommune.pdf
Sak 2 Vedlegg 3 Saksframlegg til sak 2 i arbeidsmiljøutvalet - sjukefråværsrapport for 4. kvartal 2018.pdf
Sak 2 Vedlegg 4 Saksframlegg til sak 4 i arbeidsmiljøutvalet - handtering av avvik.pdf
Sak 2 Vedlegg 5 Saksframlegg til formannskapet - vertkommuneansvaret for eit interkommunalt samarbeid innan arbeidsgjevarkontroll.pdf
Sak 2 Vedlegg 6 Blir Simas Iks drifta ihh til lover og forskrifter.pdf.PDF
Sak 3 Vedlegg 1.pdf
Sak 3 Budsjett for kontrollutvalet 2019.docx
Sak 3 Vedlegg 2.pdf
Sak 4 Årsmelding for kontrollutvalet i Balestrand 2018.docx
Sak 4 Vedlegg 1 Årsmelding for kontrollutvalet i Balestrand 2018.docx
Sak 5 Høyringsutkast til ny kontrollutvals- og revisjonsforskrift.docx
Sak 5 Vedlegg 1 Høringsbrev - ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift.pdf
Sak 5 Vedlegg 2 Høringsnotat kontrollutvalgs- og revisjonsforskriften.pdf
Sak 6 Gjennomgang møtebøker.docx
Møtebok kontrollutvalet i Balestrand 26.2.19
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
Tips ein ven Skriv ut