Pasient- og brukarombodet

Dersom du er misnøgd med den hjelpa du har fått på sjukehuset eller av den kommunale helse- og omsorgstenesta, kan du kontakte pasient- og brukarombodet.

Generelt om tjenesten

Tenesteomtale

Du kan kontakte pasient- og brukarombodet dersom du er misnøgd med den hjelpa du har fått på sjukehuset eller av den kommunale helse- og omsorgstenesta. Ta òg kontakt dersom du meiner at du ikkje får oppfylt rettane dine som pasient, brukar eller pårørande eller du treng rettleiing. Ombodet kan gi deg informasjon om rettane dine, hjelpe deg med å formulere ei klage eller vidaresende klaga di til rett adressat.

Pasient- og brukarombodet har teieplikt og er sjølvstendig og uavhengig.

Målgruppe

Alle kan vende seg til pasient- og brukarombodet, uavhengig av om dei får sjukehusbehandling eller kommunale helse- og omsorgstenester.

Kriterium/vilkår

Arbeidsområdet til pasient- og brukarombodet er statlege spesialisthelsetenester og kommunale helse- og omsorgstenester.

Pris for tenesta

Hjelpa er gratis.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Meir om ordninga finn du i lenkja under. Der finn du òg kontaktinformasjon til pasient- og brukarombodet i fylket.

Pasient og tolk. En brosjyre om tolk i helsetjenesten
Pasient- og brukerombudet
aaa

Lover og retningslinjer

Sjå blant anna psykisk helsevernloven § 4-5 og pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 8

Lover

Helse- og omsorgstjenesteloven
Pasient- og brukerrettighetsloven
Psykisk helsevernloven

___

Rettleiing - korleis få utført

Ta kontakt med pasient- og brukarombodet i fylket. Du kan vende deg dit anonymt dersom du ønskjer det. Ombodet gir deg råd om kva du bør gjere, men du avgjer sjølv om du vil gå vidare med saka di.

Søknaden sendes til

Balestrand kommune
Kong Beles veg 20

6899 Balestrand

 

postmottak@balestrand.kommune.no

Saksbehandling

Pasient- og brukarombodet avgjer sjølv om framlegget ditt gir tilstrekkeleg grunn til å behandle saka. Dersom ombodet vel å ikkje gjere noko med saka, skal du få ei kort grunngjeving for kvifor.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Servicetorget
Telefon:57 65 12 00
Epost:postmottak@balestrand.kommune.no
Postadresse:Kong Beles veg 20 6899 BALESTRAND
Besøksadresse:Kong Beles veg 20 6899 BALESTRAND

Andre opplysningar

Oppdatert:2019-02-05 13:23
Gyldig fra2019-02-04
Gyldig til2019-12-31