Personvern – dine rettar

Som innbyggjar har du rettar til dine eigne personopplysingar som blir brukte av kommunen. Blant anna har du rett til å få vite kva kommunen har av informasjon om deg og kva dei opplysingane blir brukte til.

Generelt om tjenesten

Tenesteomtale

Rett til innsyn i eigne opplysingar
 
Du kan be om å få ein kopi av alle opplysinga dine, også elektroniske spor, metadata og kva profilar du er blitt overdrege.
 
Det er gratis å få innsyn og du kan vende deg anten til kommunen sentralt eller den delen av kommunen du ønskjer innsyn frå, for eksempel barnevernet eller fastlegen.
 
Rett til å korrigere feilaktige opplysingar
 
Dersom du oppdagar at kommune sit med opplysingar om deg som er urette, kan du krevje retting. Du må kunne sannsynleggjere at opplysingane er urette og kva som er korrekt.
 
Rett til sletting
 
I nokre tilfelle kan du krevje at opplysingane dine blir sletta. For eksempel når det ikkje lenger er nødvendig å behalde opplysingane dine. 
 
Det er ein del unnatak til denne retten, og eitt av dei er dei offentlege styresmaktene si arkiveringsplikt.
 
Rettar ved automatiserte avgjerder
 
Når kommunen baserer saksbehandlinga si på eit dataprogram, for eksempel dersom du blir automatisk overdregen ein barnehageplass, har du rett til:
  • å seie meininga di
  • å klage på avgjerda
  • å krevje at eit menneske gjennomgår saka.
Kommunen skal informere deg om at dei bruker automatisk saksbehandling og kva konsekvensar det har for deg.

Målgruppe

Alle som bur i kommunen.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og retningslinjer

Dette er ei lovpålagt teneste. Sjå:

  • Rett til innsyn, personvernforordninga artikkel 15
  • Rett til retting, personvernforordninga artikkel 16
  • Rett til sletting, personvernforordninga artikkel 17
  • Rettigheter ved automatiserte avgjørelser, personvernforordninga artikkel 22.

Lover

Personopplysningsloven
Personvernforordningen

___

Rettleiing - korleis få utført

Du kan ta kontakt med kommunen sentralt, for eksempel ved tenestetorget, eller til det enkelte tenesteområdet.

Søknaden sendes til

Balestrand kommune
Kong Beles veg 20

6899 Balestrand

 

postmottak@balestrand.kommune.no

Saksbehandling

Kommunen skal vurdere alle innsynsspørsmål og gi eit svar eller utføre den etterspurte handlinga.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle spørsmålet så snart som mogeleg og seinast innan ein månad.

Klagemulighet

Dersom du meiner at personvernrettane dine ikkje er blitt følgt, kan du klage til kommunen eller til Datatilsynet.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Servicetorget
Telefon:57 65 12 00
Epost:postmottak@balestrand.kommune.no
Postadresse:Kong Beles veg 20 6899 BALESTRAND
Besøksadresse:Kong Beles veg 20 6899 BALESTRAND

Ansvarlig enhet

Avdeling:Servicetorget
Telefon:57 65 12 00
Epost:postmottak@balestrand.kommune.no
Postadresse:Kong Beles veg 20 6899 BALESTRAND
Besøksadresse:Kong Beles veg 20 6899 BALESTRAND
Åpningstid:09.00 - 15.00

Kontaktpersoner

Navn:Ken Heine Bakke
Tittel:Leiar
Mobil:99029896
Epost:ken.heine.bakke@balestrand.kommune.no

Andre opplysningar

Oppdatert:2019-01-28 10:39
Gyldig fra2019-01-28
Gyldig til2019-12-31