Produksjonstilskott i jordbruket

Driv du med verneverdig landbruk, har kulturlandskap, dyr på beite, eller produserer mat? Då kan du få produksjonstilskot for å sikre aktivt og berekraftig jordbruk.

Generelt om tjenesten

Tenesteomtale

Produksjonstilskott omfattar tilskottsordningane

  • Tilskott for husdyr
  • Driftstilskott til mjølkeproduksjon
  • Driftstilskott til spesialisert storfekjøttproduksjon
  • Tilskott for verneverdige husdyrrasar
  • Tilskott for dyr på beite
  • Areal- og kulturlandskapstilskott
  • Tilskott til økologisk landbruk (sjå eiga omtale for denne ordninga)

Desse pristilskottsordningane blir handterte på same måte som produksjonstilkott, og du søkjer i same søknad:

  • Distriktstilskott for frukt, bær og veksthusgrønsaker og salat på friland
  • Distriktstilskott for matpotet dyrka i Nord-Noreg

Denne velferdsordninga blir handtert på same måte som produksjonstilskott, og du søkjer i same søknad:

  • Tilskott til avløysing ved ferie og fritid (sjå eiga omtale for denne ordninga)

Målgruppe

Landbruksføretak

Kriterium/vilkår

Landbruksføretaket driv vanleg jordbruksproduksjon, er registrert i Einingsregisteret, er registrert som meirverdiavgiftspliktig og kan levere årsoppgåve som landbruksføretak.

Føretak som berre søkjer tilskott til birøkt, er unnateke frå kravet om å drive vanleg jordbruksproduksjon. Det er elles avgrensingar knytt til driftsfellesskap og eigarforhold.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og retningslinjer

Jordlova §§ 3 og 18

Lover

Forvaltningsloven
Jordlova

Forskrifter

Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket

___

Rettleiing - korleis få utført


Skjema

Landbruksdirektoratet har gjort denne elektroniske tenesta tilgjengeleg i Altinn.

Altinn - Produksjonstilskudd i jordbruket

Vedlegg


Søknadsfrist

Søknad om produksjonstilskot i jordbruket har to søknadsfristar i året.
Tilskot til husdyr: Verksemd skal søkje både ved del 1 og del 2 av søknaden. Søknadsfristen for del 1 av søknaden er 15. mars, med teljedato 1. mars. Søknadsfristen ved del 2 av søknaden er 15. oktober med teljedato 1. oktober.
 
Tilskot til arealproduksjon: Verksemd kan søkje frå 1. oktober, med søknadsfrist 15. oktober.
 
Dyr på beite: Du kan søkje frå og med 1. oktober, og fram til søknadsfristen 15. oktober.
 
Produksjon av frukt, bær, grønt og potet har søknadsfrist 15. oktober dersom produksjonen blir seld innan 15. oktober. For produkt som blir selde seinare enn 15. oktober er kan du etterregistrere varene innan 10. januar året etter.

Søknaden sendes til


Balestrand kommune
Kong Beles veg 20

6899 Balestrand

 

postmottak@balestrand.kommune.no

Saksbehandling

Kommunen skal innhente dei opplysningane som er nødvendige for å avgjere saka. Deretter blir det gjort eit vedtak. Til vanleg får du ei grunngjeving samstundes med vedtaket. Du får alltid ei grunngjeving dersom ein trur at du blir misnøgd med vedtaket. Dersom grunngjevinga ikkje følgjer med, kan du få ho ved å vende deg til kommunen før klagefristen for vedtaket går ut.

Saksbehandlingstid


Klagemulighet

Dersom du er misnøgd med vedtaket, kan du klage til kommunen innan ein frist på tre veker frå du tok imot det. Dette gjeld sjølv om du har fått melding om vedtaket frå Landbruksdirektoratet. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner at vedtaket bør endrast. Dersom du treng rettleiing, kan du vende deg til kommunen. Dersom kommunen lèt vedtaket stå, blir saka send vidare til Fylkesmannen, som avgjer om klagen skal bli teken til følgje.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Servicetorget
Telefon:57 65 12 00
Epost:postmottak@balestrand.kommune.no
Postadresse:Kong Beles veg 20 6899 BALESTRAND
Besøksadresse:Kong Beles veg 20 6899 BALESTRAND

Andre opplysningar

Oppdatert:2019-02-05 15:05
Gyldig fra2019-02-05
Gyldig til2019-12-31