KOMHELSE 2018 - Nettbasert spørjeundersøking om kommunale helsetenester

Har du vore i kontakt med kommunale helsetenester på grunn av utfordringar knytta til psykisk helse, rus, vold eller overgrep?


Psykiatritenesta i Balestrand

Psykiatrisk sjukepleiar Ingun Vattekar Ulvestad

har for tida kontortid i Balestrand på tysdagar og torsdagar kl 0800  -  1545.

Det er oppretta eit psykososialt støtteteam som er samansett av psykiatrisk sjukepleiar, lege, helsesøster, barnevernsleiar, sokneprest og lensmann. Teamet skal yta naudynt hjelp til den /dei som vert råka av kriser, spesielle dødsfall og andre uventa hendingar som gir behov for slik hjelp.

Det er eit tverrfagleg samarbeid med andre kommunale tenester / instansar som  PPT, skular, barnehagar, folkehelsekoordinator, NAV m.fl om  tilrettelegging, planlegging og oppfølging i saker