Råd for eldre og mennesker med nedsett funksjonevne 2016-2019 etter suppleringsval 29.09.2016 og 15.12.2016

Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne

Namn:

Representerer

Rolle

Annbjørg Alrek

Menneske med nedsett funksjonsevne

Leiar

Liv Sande

Alderspensjonistar

Nestleiar

Jon Asbjørn Målsnes

Menneske med nedsett funksjonsevne

Medlem

Bjørg Nesse

Alderspensjonistar

Medlem

Anne Margrethe Kråvik

Balestrand kommune, politikar

Medlem

 

Varamedlemmer:

Menneske med nedsett funksjonsevne

  1. Roy Wathne
  2. Merete Rendedal

Alderspensjonistar

  1. Liv Tveit
  2. Ruth Marie Grøneng

Balestrand kommune, politikar

  1. Gunnvor Linde

 

  • Rådet skal vurdere alle politiske saker i kommunen som gjeld levekåra for dei eldre
  • Skal ta opp saker som vedkjem dei eldre
  • Skal arbeide med saker som er særleg viktige for menneske med nedsett funksjonsevne
  • Vere ein samarbeidspart for kommunen i høve best mogeleg tilrettelegging og tenester for desse gruppene innafor dei aktuelle rammene

 

Tips ein ven Skriv ut