Sogn Brann og Redning IKS

Vakthavande overbefal:  Tlf 482 96 929

 

Sogn brann og redning IKS er felles brann- og redningsteneste for kommunane Vik, Balestrand, Leikanger, Sogndal og Luster.

Frå 1. mai 2011 har SBR IKS teke over alle oppgåver med heimel i brannlova, som t.d. søknader om oppskyting/sal av fyrverkeri og oppbevaring av brannfarleg gass/væske, tilsyn med særskilte brannobjekt, feiing og bustadtilsyn, samt beredskap i samband med brann og andre ulukker. 

Kontaktinformasjon:

 

Kontaktinformasjon for Sogn Brann og Redning
Namn Telefonnr
Sogn brann og redning IKS  57 62 96 00
Overordna vakt (brannvakt) 482 96 929 - døgnbemanna vakttelefon
Brannsjef Vidar Trettenes 900 37 256
Avd.leiar beredskap Olaf Mørch 915 86 822
Avd.leiar førebyggande Vakant
 

 Balestrand brannstasjon:

Mannskapsstyrken ved Balestrand brannstasjon består av 12 brannkonstablar og 4 utrykningsleiarar i deltidsstilling

Tips ein ven Skriv ut