Tenester A-Å
A G B D L E F H I J K M N O P R S T U V Ø

A
Adopsjon
Adressetildeling
Allemannsretten
Arbeidsgjevarkontroll og -rettleiing
Arealoverføring
Avkøyrsel - privat avkøyrsel frå offentleg veg
Avlasting
Avløp - offentlege avløpsanlegg
Avløysarordningane i jordbruket

B
Badeanlegg, bassengbad og badstu o.a. - meldeplikt
Barnehage - etablering og drift
Barnehageplass
Barnevernstenesta (hjelpetiltak)
Barnevernstenesta (melding)
Barselgrupper
Behandlingsreise til utlandet
Besøksheim / Å vere besøksheim
Betaling for kommunale tenester / innkrevjing av kommunale krav
Bilstønad
Bompengar - privat veg
Borgarleg vigsel
Brannvern og tilsyn
Brukarmedverknad i skulen
Brukarstyrt personleg assistanse
Bruksendring
Bustad - oppføring av ny bustad
Byggavfall - kjeldesortering
Byggje- og aktivitetsforbod langs offentleg veg - dispensasjon
Byggjetiltak som ikkje krev søknad og løyve
Bustønad

D
Dagmamma - godkjenning
Dagtilbod - aktivitetstilbod
Deling av eigedom
Den kulturelle skulesekken
Digital postkasse
Driftsbygning i landbruket
Driveplikt på landbrukseigedom - søknad om fritak

E
Eigarseksjonering/reseksjonering
Eigedomsskatt - betalingsutsetjing av skuldig eigedomsskatt
Eigedomsskatt - klage (overtakst) ved pålagd eigedomsskatt
Eigedomsskatt - krav om omtaksering av eigedom
Eigedomsskatt - nedsetjing og ettergjeving
Eldreomsorg - verdigheitsgarantien
Ergoterapi
Erstatning for husdyr drept eller skadd av rovvilt
Etablerarprøven for serveringsverksemd

F
Familiebarnehage - etablering og drift
Familievernkontor
Farleg avfall
Fastlege
Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
Fellingsløyve
Film og video - konsesjon for framvising
Forliksråd
Forskottsskatt - betaling og innkrevjing
Forskottstrekk og arbeidsgjevaravgift - a-melding
Forureina grunn - bygging og graving
Fosterheim / Å vere fosterheim
Freda bygningar og anlegg - løyve til inngrep
Freda bygningar og anlegg - tilskott
Fri rettshjelp
Frisklivssentral
Frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hòltakingsverksemd - godkjenning/melding
Fyrverkeri - handel og oppbevaring
Fyrverkeri - søknad om avfyring
Fysioterapi
Følgjebevis for funksjonshemma
Førarkort - dispensasjon frå helsekrav
Førehandskonferanse

G
Godkjenning av offentlege dokument til bruk i utlandet
Gravferd
Gravide rusmiddelavhengige - bruk av tvang
Gravplass
Grensejustering
Grunnlån
Grunnskuleopplæring - retten til gratis opplæring
Grunnskuleopplæring for vaksne

H
Heimehjelp
Heimekompostering av matavfall
Heimesjukepleie
Heimeundervisning
Helse- og omsorgstenestetilbod til flyktningar, asylsøkjarar og familiesameinte
Helsestasjon
Helsestasjon for ungdom

I
Incestsenter
Individuell plan - koordinering av helse- og omsorgstenester og/eller sosialtenester
Informasjon frå skulen til ikkje-sambuande foreldre
Innbyggjarforslag
Innsynsrett i offentlege dokument
Introduksjonsprogram for nytilkomne flyktningar

J
Jegerprøven

K
Klage til Sivilombodsmannen
Klimaavhengige skadar i plante- og honningproduksjon og tap av sau på beite - erstatning
Kommunal bustad
Kommunal garanti for lån
Kommunal planlegging - medverknad
Kommunalt lån (sosiallån)
Konfliktråd
Konsesjon og buplikt - landbrukseigedom
Krisesenter
Kristendom, religion, livssyn og etikk - melding om delvis fritak
Kulturminne - løyve til inngrep
Kulturminne - tilskott til arkeologiske undersøkingar
Kunnskapsprøva - alkohollova
Kvalifiseringsprogram
Kystkultur - tilskott
Karakterar - rett til å klage

L
Landbrukseigedom - deling
Landbruksveg - bygging
Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
Legevakt
Leirskuleopphald
Leksehjelp i grunnskulen

M
Matlevering
Matrikkel - retting
Meldeplikt for verksemder som kan påverke helsa
Mellombels butilbod
Midlar til investering og bedriftsutvikling i landbruket
Miljøfyrtårn - sertifisering
Miljøinformasjon
Miljøplager eller -risiko (melding om)
Mindre byggjetiltak på utbygd eigedom
Mobbing - mottiltak
Musikk- og kulturskule - opptak

N
Nabovarsel - byggjesak
Naturskadar - erstatning
Nedgravne oljetankar
Nydyrking av areal til jordbruksformål
Nærings- og miljøtiltak i skogbruket - tilskott

O
Offentlege pålegg og restriksjonar i plante- og husdyrproduksjon - erstatning
Omsorgsbustad
Omsorgslønn
Omsorgsovertaking av eit barn
Opplæring for elevar med hørselshemming
Opplæring for elevar som brukar alternativ kommunikasjon (ASK)
Opplæring i grunnskule og vidaregåande skule – innhald og timetal
Opplæring i heimen ved langvarig sjukdom
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for utlendingar
Opplæring i punktskrift/blindeskrift
Oppmålingsforretning
Opptenning av eld utandørs
Ordensreglement i grunnskulen
Oskespreiing

P
Parkeringsløyve for rørslehemma
Pasient- og brukarombodet
Permisjon frå grunnskuleopplæring
Pleie i livets sluttfase
PP-tenesta
Produksjonstilskott i jordbruket
Psykiske helsetenester
Publisering av saksdokument på Internett

R
Reduksjon eller fritak for skatt
Regionalt miljøprogram i jordbruket - tilskott
Reguleringsplan - rett til å fremje forslag
Reklameskilt langs veg
Renovasjon
Restskatt - betaling og innkrevjing
Retten til tolk i helsetenesta
Returordningar for avfall
Rusmiddelavhengige - tiltak
Rådgjeving i skulen

S
Salsløyve for alkohol
Samanslåing av matrikkeleiningar (eigedommar)
Samvære med born under offentleg omsorg
Separasjon og skilsmisse
Serveringsløyve
Sikring og rehabilitering av bygg
Sjukeheim - avlastingsopphald
Sjukeheim - korttidsopphald
Sjukeheim - langtidsopphald
Sjølvbyggjar
Skatteattest
Skjenkjeløyve
Skjenkjeløyve - ambulerande / for eit enkelt høve
Skogfond
Skogplanting - tilskott
Skriftleg sidemål - fritak frå opplæring eller vurdering med karakter
Skulehelseteneste
Skulemiljøet
Skuleskyss
Skulestart
Skuletilhøyring
Spelemidlar til idrettsanlegg
Spesialpedagogisk hjelp til barn
Spesialundervisning
Spesialundervisning for vaksne på grunnskuleområdet
Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
Språkopplæring - særskilt for minoritetsspråklege elevar
Startlån bustad
Støttekontakt
Svangerskapsavbrot
Svangerskapsomsorg

T
Tekniske hjelpemiddel - utlån
Tidlegpensjon for jordbrukarar
Tilskott til drenering - søknad
Tilskott til etablering i eigen bustad
Tilskott til tilpassing av bustad
Transportteneste for funksjonshemma (TT-ordning)
Tryggingsalarm
Tuberkuloseundersøking

U
Ulykkesforsikring for elevar
Utsleppsløyve

V
Vaksine
Val til kommunestyret og fylkestinget
Vald - godkjenning
Vassforsyning - drikkevatn
Vatn og avløp - abonnementsvilkår
Vegvedlikehald
Vidaregåande opplæring for vaksne

Ø
Økologisk landbruk - direkte tilskott
Økonomisk rådgjeving
Økonomisk sosialhjelp